Medezeggenschapsraad

Doel

In de MR wordt gesproken over wijzigend schoolbeleid. De MR heeft afhankelijk van het onderwerp instemmings- danwel adviesrecht. Ze is samengesteld uit vertegenwoordigers van ouders en medewerkers. De leden van de MR worden gekozen door resp. ouders en medewerkers. Er is een vaste activiteitenplanning, die grotendeels de agenda bepaalt van de MR.

Samenstelling

De MR bestaat in schooljaar 2019- 2020 uit de volgende personen:

Namens het team:
Daan Derks, voorzitter
Jolyne Beaumont, secretaris & GMR PlatOO
vacature

Namens de ouders:
Ralph van den Heuvel
Karin Appeldoorn
Vera Kuijpers

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Afgevaardigden uit de medezeggenschapsraden van alle PlatOO-scholen komen samen in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van PlatOO. De GMR gaat ook over beleidswijzigingen, maar dan op het niveau van ons bestuur. Ook hier is sprake van instemmings- en adviesrecht.