Hoe we werken

Een fijne sfeer

Wij geloven erin dat een kind zich pas kan ontwikkelen als het zich veilig en prettig voelt. Daarom investeren we tijd en aandacht in het werken aan het welbevinden van ieder kind. In het begin van het schooljaar zijn we gericht op het elkaar leren kennen, waardoor verbondenheid ontstaat. Samen met kinderen maken we afspraken waar we ons in de klas aan houden. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan een taakgerichte werksfeer, zodat iedereen geconcentreerd kan werken. Dit stimuleren we op een positieve manier. We maken hierbij gebruik van principes van Kanjermethodiek en Klassenkracht.

Daarnaast staan er regelmatig vieringen gepland. Één groep opent dan de maand op het podium door te laten zien waar ze de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest. Dat kan een liedje, dansje of toneelstukje zijn. Maar ook het voordragen van een zelfgeschreven gedicht. Alle kinderen komen kijken en luisteren bij de weekopening. Ouders van de kinderen die de week openen zijn ook van harte welkom. Op deze manier besteden we aandacht aan het samen spelen en samen werken, in de Driehoek ouder-kind-school.

Op een goede manier afscheid nemen is van groot belang. Daarom sluiten we het schooljaar jaarlijks af met een schoolreisje (groep ½) en schoolkamp (groep 3 t/m 8). Afsluiten doen we ook samen met ouders. Jaarlijks staat de creaweek gepland in de laatste schoolweek. Daarnaast nemen we gezamenlijk op een mooie manier afscheid van groep 8 en vieren we het vakantiefeest op de laatste avond voor de zomervakantie, hier zijn alle ouders en kinderen van De Driehoek welkom.

Onderbouw

We vinden het belangrijk dat kinderen betrokken zijn bij het lesaanbod. Dat doen we door te zorgen voor een betekenisvol programma middels thematisch werken. Kringactiviteiten en taken staan in het teken van het thema. Dat zijn thema’s die dicht bij de kinderen staan. Aan het thema wordt een themamuur gekoppeld, daarop worden vragen genoteerd en er wordt opgehangen wat er al geleerd is. Er is een speelhoek op het werkplein die ingericht wordt passend bij het thema.

Naast bovenstaande zaken stimuleren we kinderen zelf inbreng te hebben in het thema. Denk aan het meebrengen van materialen of gebruik maken van het netwerk van het kind. Bijvoorbeeld een bezoek brengen aan een restaurant of boerderij bij een kind thuis. Door veel vragen te stellen zetten de leerkrachten de kinderen aan tot actief denken. Dit stimuleert de betrokkenheid en motivatie van kinderen. In de onderbouw staat spelend leren centraal en werken we volgens het gedachtengoed van Het Kan: vraag het de kinderen.

Midden-/bovenbouw

Vanaf groep 4 wordt voor rekenen, taal en spelling gebruik gemaakt van een methode. Thema’s worden gekoppeld aan wereldoriëntatie, passend bij onze methode Blink. Naast de instructielessen die de leerkracht geeft, verkennen, verdiepen en onderzoeken kinderen een thema met behulp van verschillende opdrachten.

Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen hun eigen talenten ontdekken werken we aan een rijke leeromgeving. We zijn bezig met de ontwikkeling van ateliers. Kinderen mogen dan een atelier kiezen waarin ze geïnteresseerd zijn. Ze volgen gedurende 3 weken eenmaal per week een atelier. Door een breed aanbod willen we kinderen kennis laten maken met verschillende disciplines: kunst, cultuur, muziek, ICT, beeldende vorming, natuur, techniek, yoga, ontwerpen, etc. Ze leren wat bij hen past en waar hun talenten liggen. We zijn ervan overtuigd dat talent groeit als het de ruimte krijgt. We geloven dat het leerproces belangrijker is dan het uiteindelijke product.
Voor de ontwikkeling van ateliers zijn we altijd op zoek naar experts en connecties. Ziet u daarin een kans om iets te betekenen, laat het ons dan gerust weten!

Heterogene groepen

Ons uitgangspunt is het werken met met heterogene groepen, wat betekent dat kinderen van verschillende jaargroepen bij elkaar in klas zitten. Dit doen we omdat we zien dat kinderen veel leren van en met elkaar, heterogene instructies effectief zijn en verschillende leeftijden een positieve bijdrage kunnen leveren aan de sfeer in de groep. Kinderen houden op een vanzelfsprekende wijze rekening met verschillen, en zijn soms de jongste en soms de oudste.

De leerkracht geeft binnen een heterogene groep aan een kleine groep instructie bij de basisvakken als rekenen, taal en lezen. Terwijl de ene groep instructie krijgt, is de andere groep zelfstandig aan het werk. De instructiegroep is daardoor klein. De leerkracht heeft in één oogopslag in de gaten of alle kinderen betrokken zijn en of ze de instructie begrijpen. Kinderen die het nog niet begrijpen, blijven bij de leerkracht en krijgen meer en andere uitleg. Kinderen die het snel begrijpen, gaan zelfstandig aan het werk.

Kinderen leren zelfstandig te werken, hulp te vragen aan anderen en anderen te helpen. Daarnaast zorgt de leerkracht er voor dat de instructies zo gericht zijn dat hij/zij tussendoor regelmatig kort aandacht kan geven aan de groep die zelfstandig werkt.

Tot slot maken kinderen elk schooljaar kennis met nieuwe kinderen in de klas, dit sluit aan bij datgene wat ze later in hun wellicht studerende en/of werkzame leven ook tegenkomen.

Op dit momenten hebben we 2 groepen 1/2, een groep 3, een groep 4, een groep 5/6 en een groep 7/8. Een homogene groep 3 en 4 sluit niet aan bij ons uitgangspunt. Helaas is dat op dit moment, vanwege de inrichting van ons schoolgebouw en ruimtegebrek, een noodzakelijke oplossing. 

 

Co-teaching

In groep 5 t/m 8 werken we, naast heterogeen, ook met co-teaching. Co-teaching wil zeggen dat er twee gelijkwaardige leerkrachten lesgeven aan een grote groep kinderen, in onze situatie met 2 leerjaren (groep 5/6 en groep 7/8). Leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor gehele groep.

Doordat leerkrachten samen voor de groep staan zijn er meer mogelijkheden om kinderen begeleiding te bieden en met hen in gesprek te gaan. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het geven van directe feedback en het voeren van feedbackgesprekken met groepjes kinderen zeer rendabel is en een positief effect heeft op de leerresultaten van kinderen. Ook blijkt uit onderzoek dat groepsgrootte geen invloed heeft op de leerresultaten van kinderen, zowel cognitief als sociaal emotioneel. Kleinere groepen hebben wel een positief effect op het welbevinden van de leerkrachten. Echter, co-teaching zorgt voor gelijkwaardige verantwoordelijkheid van de betrokken leerkrachten een een stijging van het welbevinden van de leerkrachten.

We zijn in schooljaar 2020-2021 gestart met co-teaching en hebben positieve ervaringen opgedaan, gezien vanuit zowel de kinderen als de leerkrachten. Daarom gaan we verder met co-teaching. Gedurende dit traject zijn (en worden) we begeleid door Tweemonds, centrum voor welbevinden en betrokkenheid.

Interesse? Kom gerust eens een kijkje nemen!

Coöperatief leren

Op school worden structurele coöperatieve werkvormen ingezet. Dit zijn samenwerkingsvormen die bij verschillende activiteiten op een dag kunnen worden ingezet. Voordelen van deze werkvormen zijn dat kinderen leren samenwerken, iedereen een actieve en betrokken rol heeft, ieder kind een succeservaring opdoet en er veel geleerd wordt.

KinderMR

We vinden het belangrijk om kinderen te betrekken bij ons onderwijs. Daarom hebben we een kinderMR. Doel van de kinderMR is om te
horen wat leerlingen belangrijk vinden; om de kinderen te horen en een stem te geven. We horen graag wat kinderen inbrengen en hoe ze over bepaalde zaken denken.

De KinderMR is een groep afgevaardigden uit groep 4 t/m 8. De groep vergadert ongeveer 4 tot 6 keer per jaar o.l.v. de directeur. Er wordt gewerkt met een agenda en er zijn taken als een notulant. Kinderen die deelnemen aan de kinderMR vertegenwoordigen hun hele groep. Het is dus belangrijk dat ze goed kunnen luisteren en niet alleen hun eigen mening verkondigen. Na elke vergadering zorgt het kind alleen of samen met een maatje uit de kinderMR voor een terugkoppeling in de eigen groep. Ze krijgen dus een belangrijke taak!

Meerbegaafde leerlingen

We streven naar een positieve en open cultuur rondom meerbegaafdheid. Binnen ons bestuur werken we met een succesvol gebleken leerarrangement, waarbinnen zorg wordt geboden aan meerbegaafde kinderen. Allereerst zorgen wij ervoor dat het kind zich in de eigen groep kan ontwikkelen. Daar krijgt het kind onderwijs wat past bij de eigen mogelijkheden. Diana, leerkracht van onze school, is tevens meerbegaafdheidscoördinator. Zij zorgt voor extra begeleiding en uitdagende opdrachten voor deze kinderen. Daarnaast kunnen deze kinderen wekelijks een dagdeel Plusklas-onderwijs volgen in de bovenschoolse PlatOOklas. Deze is gehuisvest in Het Klokhuis in Beek en Donk. Er nemen zowel kinderen van Het Klokhuis als kinderen van onze school deel aan deze PlatOOklas.

In de PlatOOklas leren de kinderen leren en is er veel aandacht voor het samen leren met de andere kinderen. Zo krijgen alle kinderen voldoende uitdaging op onze school.

Deze video geeft meer informatie over onze PlatOOklas.